Bijbelstudie, Nieuws Jongbloed Media, Uitgeverij Groen

Bijbelstudie Lukas 2:1-7: de geboorte van Jezus, onze Heiland

Maria bijzonder gewoon

Kerst staat voor de deur! Aankomend weekend vieren we de komst van onze Heiland. Daarom buigen we ons in deze bijbelstudie uit Maria, bijzonder gewoon over Lukas 2, waarbij we ons bezinnen op de geboorte van Jezus in een stal in Bethlehem.

Lees: Lukas 2:1-7 (HSV)

1 En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer
Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. 2 Deze eerste
inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was.
3 En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar
zijn eigen stad. 4 Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad
Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet,
omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, 5 om ingeschreven
te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger
was. 6 En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen
vervuld werden dat zij baren zou, 7 en zij baarde haar eerstgeboren
Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er
voor hen geen plaats was in de herberg.

Geboorteperikelen

Wanneer een eerste kindje op komst is, dan bereid je de geboorte zorgvuldig voor. Je denkt na: wordt het een bevalling thuis of in het ziekenhuis? Welke spulletjes heb ik nodig? Toch kan het soms echt anders gaan dan je van tevoren had bedacht. Wat zal Maria verwacht hebben van de omstandigheden waarin haar eersteling ter wereld komt? Ongetwijfeld is het heel anders verlopen dan zij heeft vermoed. De omstandigheden waarin Maria haar Kind ter wereld brengt, zijn niet zoals zij het voor zich ziet, maar ze hangen samen met de identiteit van het Kind. Dit hoogtepunt vraagt van Maria dienstbaarheid aan God, zonder dat ze het allemaal precies doorziet.

Keizer Augustus heeft een volkstelling uitgeschreven. De hoogzwangere Maria moet dus, bepaald niet geriefelijk, naar Bethlehem. Daar liggen de roots van Jozef, want hij is een afstammeling van David (Matth. 1:1-17). Terwijl de volkstelling van Augustus een gebeurtenis is in de wereldgeschiedenis, schrijft God heilsgeschiedenis. Op Zijn tijd wordt Zijn Zoon geboren. Daarom moesten Jozef en Maria naar Bethlehem. In Hem gaat God het Koninkrijk van David herstellen. Had Gabriël bij de aankondiging van Zijn geboorte niet gezegd: ‘God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn Vader David geven’? Hij is de Messias. De profeet Micha voorzegt al dat de Messias geboren wordt in Bethlehem: ‘En u, Bethlehem-Efratha (…) uit u zal Mij voortkomen die een Heerser zal zijn in Israël.’ (Micha 5:1) Later vallen de schriftgeleerden daarop terug als Herodes van hen wil weten waar de Messias geboren zal worden (Matth. 2:6). Zijn geboorte in Bethlehem is een heerlijk bewijs dat God Zijn belofte vervult. Zou dat dan anders zijn met de beloften die Hij aan jou deed? Bijvoorbeeld de belofte die Hij gaf bij je doop of de beloften die je leest in de Bijbel en die je hart raken? Als je Zijn nabijheid mag ervaren in een moeilijke tijd of als Zijn woorden kracht geven in je leven in een onzekere tijd, dan ontdek je: ik kan er niet omheen, het is waar wat Hij zegt.

Ergens is de geboorte van Jezus heel gewoon. Hij komt ter wereld zoals jij en ik ter wereld gekomen zijn. Als een gewone moeder zorgt Maria voor Hem. Ze wikkelt Hem in doeken, zoals alle kinderen in die tijd gebakerd werden met het idee dat de ledematen op die manier in de goede vorm zouden blijven. Het gaat er echt menselijk aan toe. Geen wonder, want al is Hij de Zoon van God, er komt geen geest ter wereld maar een echt mens van vlees en bloed. Dat is iets om bij stil te staan. Waarom is Hij mens? Om op te treden als Verlosser. Als mens kan Hij jouw en mijn plaats innemen en de openstaande rekening van onze zonden voldoen. Hij wordt ons in alles gelijk, maar zonder zonde (HC zondag 14, vraag 35).

Intussen zijn de omstandigheden niet comfortabel. Als de geboorte van Jezus op handen is, is er voor Jozef en Maria geen plaats. Let erop: er is voor hen geen plaats in de herberg. Dus niet alleen voor Jezus, maar evenmin voor Jozef en Maria. Bij die herberg moet je je niet al te veel voorstellen. Het was één ruimte waarin reizigers sliepen. Kun je begrijpen dat daar voor Maria in haar omstandigheden geen plaats is? Met Jozef komt ze in een stal terecht. Kerkvader Justinus Martyr (2e eeuw) wijst erop dat dit een grot is geweest aan de rand van Bethlehem. Daar wordt Jezus geboren. En als Hij geboren is, legt Maria Hem in de voerbak, laag bij de grond. Dat verwacht je niet bij een Messias of koning. Juist de voerbak vertelt dat Hij Zich vernedert. Hier gaat de deur naar de hemel al open. Dit is het begin van het einde. En Zijn einde is voor ons een nieuw begin. Hij vernedert Zich tot in de dood om ons het leven te schenken. Zo bezien is het treffend dat de herders van de engel dit teken krijgen: u zult Hem vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe (vers 12). Sterker nog: zo vinden zij Hem (vers 16). Het teken is niet zomaar een herkenningsteken. Dit herkenningsteken vertelt niet alleen dat Hij de Messias is, Die komt voor het gewone en het nederige, maar ook dat Hij Zichzelf vernedert om te verhogen, dat Hijzelf arm wordt om juist armen rijk te maken.

Bijbelstudie- en verdiepingsvragen:

  • Probeer jezelf te verplaatsen in Maria en lees vers 1 tot en met 5 nog een keer. Wat zal Maria gedacht hebben bij het bevel van de keizer? En hoe zal ze de reis ervaren hebben? Zoek ook eens op hoever de reis ongeveer geweest is en hoelang ze er over gedaan zullen hebben.
  • In vers 6 en 7 lezen we over de geboorte van de Messias. Wat was er gewoon en wat was bijzonder? Wat zegt dat over Wie Jezus is en wat Hij zal gaan doen?
  • De profetie dat de Messias in Bethlehem geboren zou worden, is op een bijzondere manier vervuld. God gebruikt daarvoor keizer Augustus. Voor Maria was het niet prettig dat ze hoogzwanger op reis moest. Moeite wordt Maria niet bespaard. In welke moeiten in jouw leven heb jij toch Gods hand gezien?
  • Welke beloften heeft God in jouw leven vervuld?
  • Wat betekent het voor jou dat de Zoon van God mens is geworden? Lees daarbij artikel 18 uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis en zondag 6 en 14 van de Catechismus.

Bestel de bijbelstudie:

Maria, bijzonder gewoon

 14,99 incl. btw
Back to list

Related Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *