De geschiedenis

De rode letter is door Amerikanen geïntroduceerd in 1899. Het idee kwam van Louis Klopsch, een redacteur van het magazine Christian Herald. Hij kreeg het idee na het lezen van Lucas 22:20: ‘Het verbond wordt bekrachtigd door mijn bloed, dat zal vloeien als een offer voor jullie.’ Klopsch verlangde ernaar, zo zei hij, ‘de goddelijke aanwezigheid in de schepping te verzamelen van Gods eigen lippen.’ Hij wilde van Jezus Zelf ‘de definitie van zijn missie voor de wereld vernemen en de openbaring die Hij van de Vader ontvangen had.’ Hij hoopte met de rodeletterbijbel studenten en werkers te kunnen helpen bij het zoeken naar waarheid. De techniek werd al snel overgenomen door gerenommeerde bijbeluitgevers en inmiddels zijn rodeletteredities algemeen bekend aan de andere kant van de oceaan. Vooral bijbels met de woorden van Jezus in rode letters zijn populair. Het is vreemd dat de bijbeledities met citaten van God door het geheel van de Bijbel heen veel minder gebruikt worden.

In 2008 kwam voor het eerst zo’n bijbel met Gods woorden in gekleurde letter beschikbaar in Nederland en Vlaanderen. De nieuwtestamenticus Gie Vleugels verzorgde de hoofdredactie. Het werd de Quote-editie, waarin niet alleen citaten uit het Nieuwe Testament, maar ook uit het Oude Testament gemarkeerd waren. De gedachte daarachter is dat God niet alleen in de evangeliën spreekt, maar door de hele Bijbel heen. En met de gekleurde letter krijgt de lezer nieuwe doorzichten, die op andere manieren veel minder uit de verf komen.

Ineens wordt bijvoorbeeld duidelijk hoe belangrijk het boek Leviticus is in de Bijbel. Natuurlijk zijn daar al wel eerdere getuigen van, met name vanuit de Joodse godsdienst. Leviticus vormt namelijk het midden van de Joodse Tora, de boeken van Mozes. Maar door de rodelettertechniek te gebruiken zie je in één oogopslag dat bijna het hele bijbelboek Leviticus rood gekleurd is. En je ziet ook direct dat het bijbelboek Esther nergens een kleurtje krijgt. En dat het directe spreken van God minder wordt in het bijbelboek Genesis naarmate je verder in de tijd komt. De frequentie van spreken van God tegen Abraham is nog opvallend, maar bij de biografie van Jozef in het laatste deel van Genesis kom je bijna geen citaten tegen.

Dit boek wil laten zien hoe goed het voor je geloofsbezinning is als je verder nadenkt over de plaatsen in de Bijbel waar God direct aan het woord is. We willen daarmee niet zeggen, dat die plaatsen belangrijker zijn dan andere plaatsen. We willen wel laten zien hoe dergelijke citaten een sleutel kunnen zijn waarmee een heel tekstgedeelte begrepen kan worden. Het is nu eenmaal een feit, dat God op bepaalde momenten explicieter aan het woord komt, terwijl Hij op andere momenten meer vanachter de coulissen stuurt.

Dit boek maakt op een praktische manier duidelijk hoe je het directe spreken van God op je kunt laten inwerken. Zo’n praktische aanpak is bij uitstek de manier om na te denken over de quotes. Het kan niet de bedoeling zijn een geloofsleer te baseren op de rode letters. God spreekt immers door alle woorden van de Schrift, daarom noemen we het ook de Heilige Schrift. Nee, de benadering via de rode letters wil doorkijkjes geven naar de manier waarop God in het geheel van de Bijbel tot ons spreekt. De citaten geven een samenballing van Gods verlangen om mensen te motiveren en daarmee is de vorm van een bijbelstudie bij uitstek de manier om de citaten opnieuw te laten klinken. De citaten openen de deur naar het verstaan van de hele Schrift.

In de Verenigde Staten zijn inmiddels christenen die zich hebben samengevoegd tot een beweging. Deze ‘red letter christians’ benadrukken de waarde van de ethiek die naar voren komt in de woorden van Jezus. Ze vinden dat kerken in de Verenigde Staten qua ethische onderwerpen zich laten versmallen, terwijl Jezus bijvoorbeeld in de Bergrede duidelijk brede sporen trekt en armoede en rijkdom, recht en onrecht, materialisme en geestelijk vertrouwen aan de orde stelt. Deze Nederlandse uitgave heeft niet de ambitie op een dergelijke manier corrigerend te zijn naar de lijn van kerken. We zijn wel van mening, dat het bespreken van quotes door de hele Bijbel heen als vanzelf de rijkdom van Gods Woord, ook in de omvattendheid van de ethiek, naar voren laat komen.

Er zijn in de VS speciale bijbelstudies gemaakt gebaseerd op de rode letters. De evangelische voorganger Don Harris brengt bijvoorbeeld een boek uit waarin hij zich beperkte tot de 185 vragen die Jezus in de rode letter laat klinken. En hij benoemt de rode draad van de aanpak, waarbij Jezus door vragen te stellen mensen uitnodigt om zelf na te denken over de consequenties van het evangelie. ‘De vragen van Jezus Christus willen je leven perfectioneren,’ zegt hij, wij zouden het ‘heiliging’ noemen. ‘Je verbetering vraagt van jou dat je je wensen, ontmoedigingen, teleurstellingen, beslissingen en richting laat bevragen.’

Louis Klopsch stelde destijds al: ‘In de rodeletterbijbel wordt nog duidelijker dan in andere uitgaven van de Heilige Schrift, dat Jezus Christus de centrale figuur is die door alle eeuwen heen aanwezig is, in de wetten, de geschiedenissen en de profetieën. Hij is aanwezig in de hele Schrift evenals het goddelijke plan om de mensen te redden.’